kata

Here are some examples of kata:

Tokushin no tekko kata

Yoi

 1. Challenge cling!
 2. Hidarigedan uke – uchi uke – kake/hzk – 12 o’clock
 3. Migichudan oi tsuki – hidarichudangyakutsuki(suriashi) – migichudanjuntsuki/hzk – 12 o’clock.
 4. Hidarimanji uke/kkd – 6 o’clock – hidarichudanotoshitettsuiuchi/heikodachi – 6 o’clock.
 5. Migichudan oi tsuki – hidarichudangyakutsuki(suriashi) – migichudanjuntsuki/hzk.
 6. Step back heikodachi 6 o’clock.
 7. Turn into hidarikamae – hidarikosadachi and perform migichudankake uke in a gyakuhamni/kosadachi position – migichudanmaegeri – migichudan oi tsuki – chudan ren tsuki(suriashi)/hzk 3 o’clock.
 8. Step back into heikodachi 12 o’clock.
 9. Turn into hidarikamae – hidarikosadachi and perform migichudankake uke in a gyakuhamni/kosadachi position – migichudanmaegeri – migichudan oi tsuki – chudan ren tsuki(suriashi)/hzk 9 o’clock
 10. Step into migimorote uke/shd – 12 o’clock-
 11. Step into hidarimorote uke/shd – 12 o’clock
 12. Hidarijodanmorote uke/hzkchudanhasamiuchi/hzk – hidarichudanyokotsuki(suriashi) shd – 12 o’clock – migichudanyokotsuki/shd – 6 o’clock.
 13. Step into hidarimorote uke/shd – 6 o’clock
 14. Hidarijodanmorote uke/hzkchudanhasamiuchi/hzk – hidarichudanyokotsuki(suriashi) shd 6 o’clock – migichudanyokotsuki/shd – 12 o’clock.
 15. Heiko dachi at 12 o’clock
 16. Challenge cling.
 17. Hidarigedan uke – uchi uke – kake/hzk – 12 o’clock
 18. Step back migijodanfurikake uke – migichudankakeuchi(suriashi)/shd – 12 o’clock – hidarijodanfurikake uke – hidarichudankakeuchi(suriashi)/shd – 12 o’clock
 19. Migijodanuchiotoshi(gyaku mochi) – hidarichudangyakutsuki/hzk(kiai) – 12 o’clock.

yoi.

Tokumine No Ku Kata

Musubi dachi/rei
.

Yoi – Migikamae(sd) (12 o’clock)

 1. Migiyoko uke(sd) →Migichudannagashitsuki(kd) → migichudannagashitsuki(sd) →
 2. chudannagashitsuki(kd) →  step back yoko uke(sd) (12 o’clock)
 3. Migichudanharaiuchi(sd) (2 o’clock) → check point →  migichudanyokouchi(sd) (10 o’clock)
 4. Hidarichudanmorote uke → uchiotoshi → tateuchi → uchiotoshi → gyaku age uchi →
 5. age uchi → nagashitsuki → kamae → yoko uke(sd) (9 o’clock)
 6. Migichudanmorote uke → uchiotoshi → tateuchi → uchiotoshi → gyaku age uchi →
 7. age uchi → nagashitsuki → kamae → yoko uke(sd) (cw 3 o’clock)
 8. Migisukuiagesunakake → kamae musubi dachi (12 o’clock)
 9. Migichudantsukikomi(zk) → migichudantsukikomi(kd) → migichudantsukikomi(zk)
 10. Hidarijodankamae(nk) → migichudanyokouchi(sd) (Kiai!) (ccw 6 o’clock)
 11. Migigedanyokouchi → migigedanharaiuchi(khd) (ccw 12 o’clock)
 12. Migichudanmorote uke → uchiotoshi → tateuchi → uchiotoshi → gyaku age uchi →
 13. age uchi → nagashitsuki→  kamae → yoko uke(sd) (12 o’clock)
 14. Hidarijodan age uke(shd) (12 o’clock)
 15. Migijodanuchiotoshi/yose nigiri(shd)  →migijodanyokouchi/yose nigiri(sd)  → migijodantsuki/yose nigiri 12 o’clock)
 16. Jodannanamemoroto uke →  migiharaiuchi →
 17. move the bo in a full circle cw.(shd) (12 o’clock) → migiharaiuchi(zk) (2 o’clock)
 18. Hidariharaiuchi → move the bo in a full circle ccw.(shd) (12 o’clock) →
 19. hidariharaiuchi(zk) (10 o’clock)
 20. Hidarichudanharaiuchi(sd) (Kiai!) (6 o’clock)(Step off line)
 21. Migigyakuchudanharaiuchi (cw. 12 o’clock) → check point → step forward migijodannanameuchi → 2 times jodan age uchi(sd) → hidarijodangyakuuchiotoshi.
  End → step back → Yame

Moha Gama Kata

Rei

Yoi

 1. Hidarigedan uke HM
 2. Migijodannanameuchi  HM – Migihikikiri HM(Suri ashi – backwards)
 3. Migigedan uke HM
 4. Hidarijodannanameuchi  HM – Hidari  hikikiri HM(Suri ashi – backwards)
 5. Hidarigedan uke HM
 6. Migijodan age uke GM
 7. Hidarijodan age uke GM
 8. MigijodanJodan age uke GM
 9. Migijodanurauchi HM
 10. Hidarigedanuke  HM
 11. Migijodannanameuchi  HM – Migihikikiri HM(Suri ashi – backwards)
 12. Migigedanuke  HM
 13. Hidarijodannanameuchi  HM – Hidarihikikiri HM(Suri ashi – backwards)
 14. Hidarigedan uke HM
 15. Migichudantsuki GM – migichudansotoyokokiri–  migichudanuchiyokokiri HM
 16. Hidarichudantsuki GM – hidarichudansotoyokokiri–  hidarichudanuchiyokokiri HM
 17. Migichudantsuki GM – migichudansotoyokokiri–  migichudanuchiyokokiri HM
 18. Hidarigedan uke HM
 19. Migijodannanameuchi  HM – Migihikikiri HM(Suri ashi – backwards)
 20. Migigedan uke HM
 21. Hidarijodannanameuchi  HM – Migihikikiri HM(Suri ashi – backwards)

Naore

Kama Kihon Ni

Uses the following combination in each “corner” – after gedan uke HM – switch both hands to gyakutemochi (GM) – perform a jodan age uke (GM)  – then advance forwards into chudan oi tsuki – switch the lead hand to hontemochi (HM) jodannanameuchi – jodannaname age kiri – jodannamameuchi – hikikiri HM(Suri ashi – backwards)